Untitled Document
Prima pagina | Contact
Page title
Despre institutie
Conducere
Prefect
Niculina DOBRILA
Agenda Publica
Subprefect
Iulian JUGAN

Organizare
ROF
Organigrama
Coordonate de contact
Cariera - posturi scoase la concurs
RI
ROF Arhiva
Programe si Strategii
Declaratia de politica privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala-
Programe / Strategii 2016
Plan Program Guvernare 2017
Raporte si studii
Rapoarte de activitate
Informatii de interes public
Legea nr. 544/2011
Hotarare nr. 123/2002
Responsabil procedura Legea 544/2001
Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
Reclamatie administrativa 1 si 2
Modalitati contestare decizii ale autoritatilor sau institutiilor publice
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoarte Legea 544/2001
Rapoarte Legea 52/2003
Buletin informativ
Buget
Buget si surse de finantare 2015
Buget si surse de finantare 2016
Executia bugetara – situatia platilor cf. O.M.A.I. 50/2012 (Anexa-6)
Venituri salariale personal (Anexa-7)
Bilant si executia bugetara a cheltuielilor
Achizitii publice
Achizitii publice
Declaratii de avere si interese
Declaratii de avere si interese
Apostila
Apostilare
Servicii publice comunitare
Permise si inmatriculari
Pasapoarte
SITUATII DE URGENTA
Ordine Prefect
Ordine Prefect
Comisii de lucru
Comisii
Comisia de atribuire de denumiri a judetului Neamt
Colegiul Prefectural - Hotarari

Informatii din activitatea institutiei
Fond Funciar
Carta auditului public in M.A.I.
Informari legalitatea actelor
NORME APLICARE- Legea 165/16.05.2013
Rapoarte activitate solutionare petitii si audiente
Disponibilizari autovehicule
Posturi scoase la concurs
2 FUNCTII PUBLICE VACANTE - 24-27.04.2017
Bibliografie - consilier juridic asistent
Bibliografie - consilier superior pentru minoritatea roma
Judetul
Angajator

Sunteti vizitatorul cu Nr.: 26615

Page title
Sef Serviciu    |     Inmatriculari     |     Permise     |     Examinari     |     Raport Activitate     |     Audiente     |     Program de lucru     |     Info util     |     Contact
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMARI ONLINE INMATRICULARI

http://www.drpciv.ro/rezervarent/inmatriculare.php 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRESCHIMBAREA / OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE
I. Documente necesare pentru preschimbare permise romanesti II. Documente necesare pentru preschimbare permise straine III. Documente necesare pentru înscrierea la examenul de obtinere permisului de conducere IV. Documente necesare pentru inscrierea la examenul de redobandire a permisului de conducere

I. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRESCHIMBARE PERMISE ROMANESTI

1.GENERALITATI:

1.1 Persoanele care pot solicita operaţiunea de preschimbare sunt:
a) deţinătorul permisului de conducere;
b) mandatarul, în baza unei procuri speciale autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

1.2  Dupa depunerea dosarului de preschimbare se emite  o dovada inlocuitoare a permisului de conducere sau o adeverinta daca persoana nu isi are domiciliul sau resedinta in judetul Neamt, iar documentul se trimite prin posta la domiciliul/resedinta titularului, la adresa specificata in cerere sau la sediul SPCRPCIV indicat in solicitare. Daca organele postale nu pot inmana permisul titularului, acesta este returnat SPCRPCIV urmand a fi eliberat de la acest serviciu, doar titularului (sau mandatar) pe baza de semnatura.

1.3  Permisul emis ca urmare a preschimbarii este fie “duplicat” (document cu aceiasi valabilitate) fie un nou document (document cu o noua valabilitate  administrativa) in functie de depunerea fisei medicale eliberata de o unitate medicala autorizata care atesta grupa/categoria de vehicule pentru care este apt solicitantul sa le conduca si avizul medicului de familie ( la rubrica “Antecedente Personale” sau cu eliberarea unei adeverinte) conf. OUG 195/2002 art. 22,alin (4) “Examinarea medicala se realizeaza Ia unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul  fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul si tractor agricol  sau forestier,de tramvai, de catre medical de familie”.

1.4 Actul de identitate este :
– pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania : cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate;
– pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, documentul care atestă dreptul de rezidenţă în România:certificatul de înregistrare insotit de documentul de identitate din statul apartinator cu fotografie, permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în România;
– pentru străini, cu documentul care atestă dreptul de şedere temporară sau dreptul de şedere pe termen lung, respectiv certificatul de înregistrare insotit de documentul de identitate din statul apartinator cu fotografie, permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în România;

2. DOCUMENTE NECESARE:

a) actul de identitate al titularului, in original si copie;
b) dovada platii taxelor si tarifelor eferente eliberarii permisului de conducere (68 RON);
c) permisul de conducere in original, in cazul in care acesta se afla in posesia titularului;
d) procura speciala si actul de identitate al mandatarulului in original si copie in cazul preschimbarii prin mandatar;
e)  doua fotografii ale titularului color, in format 35×38.5 mm, de data recenta in cazul  preschimbarii prin mandatar;
f)  fisa eliberata de o unitate medicala autorizata care atesta grupa/categoria de vehicule pentru care este apt solicitantul sa le conduca si avizul medicului de familie ( la rubrica “Antecedente Personale” sau cu eliberarea unei adeverinte) conf. OUG 195/2002 art. 22,alin (4) “Examinarea medicala se realizeaza Ia unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul la fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul si tractor agricol  sau forestier,de tramvai, de catre medical de familie”),daca se solicita eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa.

3. CAZURI PARTICULARE:

3.1 Preschimbarea permisului de conducere prin imputernicit, in cazul cetatenilor romani aflati temporar in strainatate.Operatiuni efectuate suplimentar.

a) mandatarul, va prezenta o procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei ori, daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila “conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare”;

b) cererea de eliberare permis de conducere va avea ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color cu dimensiunile  (3,5cm x 3,85cm), de dată recentă si va fi semnata de titularul permisului de conducere in fata functionarului consular, care confirma acest lucru prin semnatura si stampila;

c)  doua fotografii de data recenta ale titularului (3,5cm x 3,85cm), din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe cererea de eliberare a permisului de conducere, care se certifica prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular;
d)  fisa eliberata de o unitate medicala, daca se solicita eliberarea unui nou permis de conducere si nu duplicat. Actul care atesta starea de sanatate a titularului permisului de conducere trebuie sa fie eliberat de o autoritate medicala din tara unde se afla temporar, fara a avea un format sau continut predefinit. Pentru acceptarea acestuia, se va solicita o traducere legalizata in limba romana din care sa rezulte ca titularul este apt medical(clinic sanatos).Documentul in cauza va fi autentificat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei ori, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila “conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare”.

3.2 Preschimbarea permisului de conducere romanesc in cazul in care solicitantul nu isi are resedinta sau domiciliul in judetul NEAMT.

a) se vor prelua si verifica documentele necesare preschimbarii;

b)  se va face achizitia de imagine de imagine;

c)  in aceiasi zi se scaneaza documentele, se inregistreaza si se transmit electronic, la SPCRPCIV unde titularul isi are domiciliul;

3.3 Preschimbarea permisului de conducere romanesc in cazul in care permisul de conducere lipseste pe motivul retinut in alt stat

a) cererea de preschimbare a permisului va fi insotita de o declaratie olografa a detinatorului data in fata lucratorului de la ghiseu, in care se va mentiona condtitiile in care a fost retinut permisul de conducere;

b) daca permisul de conducere a fost retinut ca urmare a expirarii perioadei de valabilitate acest se schimba in baza dovezii inlocuitoare emisa de organul ce a retinut permisul;

c) daca permisul de conducere este suspendat / anulat nu se face preschimbarea;

d)  daca permisul de conducere nu se incadreaza in cazurile de la lit b si c, preschimbarea se face dupa efectuarea de verificari suplimentare din care sa rezulte cu certitudine ca permisul nu este suspendat sau anulat sau daca a fost suspendat, ca expirat perioada de suspendare dar permisul inca nu a ajuns la autoritatile romane;

e) nu este necesara depunerea copiei permisului de conducere in acest caz;

3.4 Schimbarea domiciliului pentru cazul permisului romanesc in cazul in care acest a fost emis incepand cu data de 01.01.2009

a) nu se efectueaza preschimbare in acest caz ci doar se va opera in sistemul informatic schimbarea domiciliului;
b) documentele necesare sunt, actul de identitate in original si copie si o fisa a detinatorului de permis de conducere completata

3.5 Adaugarea mentiunii ”curs de legislatie rutiera” in cazul detinatorilor categorii B care conduc ansamblu de vehicele din care remorca depaseste 750 kg iar ansamblul este mai mic de 4250 kg

a) operatiunea presupune preschimbarea permisului de conducere sau eliberarea unui duplicate;

b) este necesar in plus prezentarea dovada absolvirii cursurilor de legislatie rutiera in original;

c) se efectueaza preschimbarea si se face operatiunea de adaugare a codului armonizat „96” ;

Sus

II. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRESCHIMBARE PERMISE STRAINE

1.GENERALITATI:

1.1. Permisele de conducere straine se preschimba in baza prevederilor OUG 195/2002 si OMAI 163/2011
1.2. Persoanele care pot solicita operaţiunea de preschimbare sunt:
a) deţinătorul permisului de conducere, personal, nu prin imputernicit
1.3 Actul de identitate, in sensul prezentei proceduri este:
- pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania: cartea de identitate , cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate;
- pentru cetăţenii statelor membre, precum şi pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetăţeni ai statelor respective, documentul eliberat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României
- pentru străini, documentul care atestă dreptul de rezidenta  legala pe teritoriul Romaniei
1.4. Dacă persoana care solicită preschimbarea unui permis de conducere obţinut în străinătate are dreptul de a conduce suspendat sau anulat, nu se va da curs cererii până când acesta nu îşi rezolvă situaţia personală.

1.5. Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, urmãtoarele categorii de documente:
a) permisele de conducere internaţionale;
b) permisele de conducere pierdute , furate ori a cãror valabilitate a expirat, cu excepţia celor eliberate de autoritãţile statelor membre Anexa 1 OMAI 163/2011;
c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricţii care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendãri ori retrageri într-un alt stat;
d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducãtor;
e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã pentru una dintre infracţiunile prevãzute la art. 24 alin. (6) din ordonanţa de urgenţã, cu excepţia cazurilor în care a intervenit una dintre situaţiile prevãzute la art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã.
f) permise de de conducere eliberate de state care nu sunt cuprinse în Anexele 1, 2 si 3.

1.6. Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fãrã susţinerea unui examen sau test, permisele de conducere naţionale eliberate de autoritãţile:
a) statelor membre prevãzute Anexa 1,2,3 din OMAI 163/2011;
b) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiatã la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificatã de România prin Decretul nr. 318/1980, cu excepţia celor menţionate la lit. a), prevãzute în anexa 2;
c) statelor prevãzute în anexa 3

2. DOCUMENTE NECESARE:

a) permisul de conducere naţional a cărui preschimbare se solicită, în original, şi traducerea legalizată în limba română a acestuia, cu excepţia permiselor eliberate de autorităţile din Republica Moldova, care sunt editate în limba română si a permiselor eliberate de statele cuprinse in anexa1  OMAI 163/2011 ;

b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

c) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa 4 la OMAI 163/2011, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura;

d) fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală  autorizată, încheiată cu concluzia „APT CONDUCĂTOR AUTO”, cu precizarea grupei/categoriei de vehicule pentru care este apt solicitantul sa le conduca, precum şi avizul medicului de familie cu mentiunile necesare in rubrica ”Antecedente personale “ a fisei medicale(conf. OUG 195/2002 art. 22,alin. 4), în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă;
e) dovada plăţii taxelor şi tarifelor eferente eliberării permisului de conducere (68 RON)
f) cazierul judiciar;

3. CAZURI PARTICULARE:

3.1 Preschimbare permis strain declarat ca fiind furat/pierdut sau acesta ii lipseste justificat
a) se prezinta documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute in anexa1 la OMAI 163/2011 . În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;
b) nu se elibereaza  dovada inlocuitoare pana la primirea raspunsului autoritatii emitente.
3.2 Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de state altele decat cele prevazute in anexa nr. 1 din OMAI 163/2011 care a inlocuit un permis de conducere obtinut in Romania
a) Preschimbarea se face doar pentru permisele care au fost emise de alte state decat cele prevazute in anexa nr. 1 din OMAI 163/2011
b) Preschimbarea se face doar pentru categoriile obtinute prin examen in Romania
c) Preschimbarea se face doar daca dreptul de a conduce nu este suspendat, anulat sau grevat de alte restrictii
d) Preschimbarea in conditiile OMAI 123/2011 se face doar la cererea solicitantului in caz contrar se aplica prevederile OMAI 163/2011

4. ALTE CAZURI  PARTICULARE:

a) AFRICA DE SUD:
Confirmarea autenticitatii si valabilitatii permiselor se obtine de catre titularul permisului, de la Biroul Regional al Departamentului de Drumuri si Transporturi al Republicii Africa de Sud.

b) CANADA
Canada, fiind o federatie de state nu face verificări prin intermediul Ambasadei, astfel ca, certificarea autenticitaţii permisului se face de catre solicitant. In cazul statului Quebeq (se poate extinde si in cazul celorlalte state) verificarea se depune de catre solicitant la autoritatea străină şi cere comunicarea raspunsului la SPCRPCIV Neamt, in scris.

c) REPUBLICA CHINEZĂ
Verificarea autenticităţii si valabilităţii se face prin traducere legalizată a permisului de conducere la un notar în Republica Chineză, se confirmă legalizat de către Direcţia Consulară a MAE a RP Chineză si apoi supralegalizat de Ambasada României in China.

d) ISRAEL
Verficarea autenticitatătii si valabilitatii permiselor de conducere se face de catre cetatenii în cauză direct de la Ministerul Transporturilor-Serviciul de inmatriculare din Israel (cetaţenii israelieni se pot adresa Amdasadei Israel-Secţia consulară pentru a le furniza datele de contact ale ministerului).
După preschimbare permisele se retin la documentaţia de preschimbare si se face informare la Ambasada Statului Israel cu privire la faptul ca s-a efectuat preschimbarea si documentul este atasat la documentatia depusa pentru preschimbare.

e) ITALIA
Dacă în urma verificarilor efectuate, autorităţile italiene condiţionează prezentarea titularului permisului de conducere la comisia medicală, sustinerea unui test etc., aceasta reprezintă o restricţie iar permisul nu se preschimbă

f) JAPONIA
Verficarea autenticitatătii si valabilitatii permiselor de conducere se face de catre solicitanti la Ambasada Japoniei in Romania, aceasta eliberând un certificat ce urmează a fi folosit la preschimbare.

g) REPUBLICA  MOLDOVA
Verificare autenticitatii se face prin notificare scrisa de catre SPCRPCIV la AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA LA BUCURESTI

f) SUA
Verificarea autenticitătii si valabilitatii permiselor de conducere se face de catre solicitant personal la autoritatea emitentă din statul component SUA, daca se doreste evitarea procedurilor de autentificare a acestui act, se poate ca solicitantul sa depuna solicitarea la autoritatea străină şi sa ceara comunicarea raspunsului la SPCRPCIV NEAMT, in scris.

Sus

III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE OBTINERE PERMISULUI DE CONDUCERE

Pentru inscrierea la examenul de obtinere a permisului de conducere (prima categorie/adaugare categorii),candidatul trebuie sa se prezinte personal la ghiseele de programare ale serviciului avand constituit dosarul de examinare, cu următoarele documente:

 

a) cererea-tip, semnată de candidat, in care se consemneaza si declaratia pe proprie raspundere a candidatului, data sub sanctiunea prevazuta de art.326 din Codul Penal, din care sa rezulte ca se afla intr-una din urmatoarele situatii:

  1. locuieste în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele din România, dacă persoanele nu au legături profesionale;
  2. revine periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale;
  3. locuieste în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată.
  4. Se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni , precizand institutia de invatamant care se afla pe raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar si adresa unde locuieste, in cazul candidatilor aflati la studii in Romania

In conformitate cu prevederile art. 24 alin.1 din OUG nr. 195/2002 modificata prin ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014:
(1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa sau, în cazul celor aflaţi la studii în România de cel puţin 6 luni, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află adresa unde locuiesc.
(1.1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care solicită obţinerea categoriei Tr, precum şi candidaţii cu dizabilităţi fizice pot fi examinaţi de autoritatea competentă pe raza căreia se află şcoala de conducători auto autorizată unde aceştia au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică.
b) fişa de şcolarizare, emisa de scoala de conducatori auto in cadrul careia candidatul a absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica, in care se consemneaza si avizul medical ,,apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa…’’, corespunzator categoriei pentru care se solicita examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, se pastreaza la scoala de conducatori auto care a pregatit candidatul;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate ( are valabilitate 6 luni de la data eliberarii ), eliberat de structurile competente ale Politiei Romane, potrivit legii;

d) copia actului de identitate valabil, si anume:

- pentru cetătenii români, cu actul de identitate;
- pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si pentru cetătenii Confederatiei Elvetiene, cu documentul care atestă dreptul de rezidentă în România;
- pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul inregistrarii in aplicatia informatica de examinare,  dreptul de sedere legala pe teritoriul Romaniei.
Dovada studiilor in Romania se face cu urmatoarele documente:
- prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene sau regimul străinilor în România;
- emise de instituţia/instituţiile de învăţământ, acreditată/acreditate în condiţiile legii, care să ateste că persoana urmează studii în România de cel puţin 6 luni;
- alte documente justificative, după caz.

e) chitanţa de plată a taxei aferenta obţinerii permisului de conducere - 68 lei - reprezentand contravaloarea permisului de conducere;

f) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulaţie dacă se solicită obţinerea unor noi categorii;

g) acordul scris al părinţilor, tutorilor, curatorilor sau persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care solicită obţinerea permisului de conducere pentru categoriile AM,A1 şi/sau B1;

h) documente care să facă dovada că se află în una din situaţiile prevăzute de art.116 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 rep. privind circulatia pe drumurile publice- numai persoanele aflate într-unul din cazurile prevăzute la art.24 alin(6) din acelaşi act normativ.
În cazul în care se solicită obţinerea mai multor categorii, copii ale certificatului de cazier judiciar original /chitanta de plata a contravalorii permisului de conducere/fisa medicala ,dupa caz, vor însoţi fiecare dosar întocmit pentru categoria solicitată suplimentar.
În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene , ai Spaţiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit legii.
In cazul cetatenilor romani sau straini care detin permis de conducere valabil eliberat de o autoritate straina pentru o categorie sau mai multe categorii, prezentarea la serviciul nostru pentru sustinerea examenului de obtinere a unei /unor noi categorii este conditionata de preschimbarea permisului de conducere detinut intr-un document similar romanesc, ulterior urmandu-se procedurile de programare/examinare.

Sus

IV. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE REDOBANDIRE A PERMISULUI DE CONDUCERE

În vederea obţinerii unui nou permis de conducere pentru aceleaşi categorii deţinute anterior, candidaţii aflaţi într-una dintre situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1) din OUG nr. 195/2002 republicata, trebuie să prezinte pentru programare la examinare:

a) cererea-tip, semnată de candidat;
b) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (are valabilitate 6 luni de la data eliberarii), eliberat de structurile competente ale Politiei Romane, potrivit legii;
c) chitanţa de plată a taxei aferenta obţinerii permisului de conducere - 68 lei - reprezentand contravaloarea permisului de conducere;
d) copia actului de identitate valabil;
e) avizul psihologic;
f) fişa medicală-tip in original eliberata de unitati de asistenta sanitara autorizate  si avizata de medical de familie( conf. OUG 195/2002 art. 22 alin 4) care atesta grupa pentru care este apt sa conduca autovehicule;
g) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivã.
h) biletul de eliberare penitenciar sau adeverinta, dovada achitarii amenzii penale, dupa caz.

Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, fără a mai susţine examen şi cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situaţie.
În situaţia în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, şeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situaţie.

Sus

Page title
P.N.D.R. 2014 - 2020 - Masuri de mediu si clima
 

Afaceri Europene
PNDR 2014-2020 - INFORMATII UTILE
INDRUMAR AVIZE SI AUTORIZATII PROIECTE EUROPENE
GHIDUL INVESTITORULUI - JUDETUL NEAMT

Relatia cu cetateanul
Program de lucru
Audiente
Contact prefect
DocManager

Relatia cu mass-media
Regulament acreditare
Cerere acreditare
Ziaristi acreditati
Comunicate de presa
Arhiva foto

Formulare online
Cerere inscriere audienta
Cerere apostila
Cerere informatii de interes public
Cerere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 677/2001)

Sistemul de Solutionare a Problemelor cauzate de încalcarea legislatiei UE de catre autoritatile administratiei publice locale
Legaturi utile
Presedentia Romaniei
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Neamt
Judetul Neamt: Ghid turistic
Primaria Municipiului Piatra Neamt
ADR N-E
DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE
SAGEATA schengen
SAGEATA schengen